menu
CZ
EN DE CZ

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují právní vztah mezi společností ioLabs AG a jejími zákazníky. Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze s výslovným písemným potvrzením společnosti ioLabs AG.

1.2 Při nabídce a/nebo prodeji zboží a služeb platí výhradně VOP ve svém platném znění v okamžiku uzavření příslušné smlouvy.

1.3 Zákazník výslovně souhlasí s aktuálními VOP společnosti ioLabs AG při zadání objednávky (potvrzení objednávky/ potvrzení nabídky).

 

2. Zadání a provedení objednávky

2.1 Pokud rozsah objednávky vyžaduje, společnost ioLabs AG připraví koncept projektu, který bude představen zákazníkovi. Jakmile zákazník schválí představené řešení, společnost ioLabs AG připraví nabídku na základě tohoto konceptu.

2.2 Ceny uvedené v nabídkách jsou odhady založené na aktuálním stavu znalostí a zkušenostech z předchozích srovnatelných projektů. Nejedná se o pevné ceny ani závazné odhady nákladů ve smyslu čl. 373 švýcarského občanského zákoníku (OR). Nabídky společnosti ioLabs AG jsou nezávazné, dokud nejsou písemně potvrzeny společností ioLabs AG v potvrzení objednávky nebo potvrzeny oběma stranami v příslušné smlouvě.

2.3 V některých případech může být pro přesné stanovení nákladů a časového rámce vyžadováno provedení Proof of Concept (POC). To bude jasně uvedeno v nabídce (nebo později pro dodatečnou práci nebo speciální služby). Ceny a časové odhady v nabídce jsou uvedeny co nejpřesněji, ale mohou být po POCu případně přesněji specifikovány nebo upraveny.

2.4 Služby společnosti ioLabs AG budou fakturovány na základě skutečně vynaloženého úsilí. Nákladový rámec uvedený v nabídce má charakter nezávazného orientačního odhadu. V případě očekávané odchylky větší než 20% bude společnost ioLabs AG zákazníka neprodleně informovat.

2.5 Provádění objednávky proběhne v souladu s podrobnostmi v závazné nabídce. K plnění smlouvy a ochraně výrobních a obchodních tajemství zákazníka si společnost ioLabs AG vyhrazuje právo zapojit třetí strany.

 

3. Ceny, neplánované, vedlejší a cestovní náklady

3.1 Nabídky jsou založeny na bezproblémovém průběhu zpracování objednávky. Všechny neplánované náklady a nevyzvané speciální služby, jako jsou školení, rozšíření funkcí, dodávky materiálu atd., budou fakturovány zvlášť. Pokud není uvedeno jinak, bude čas fakturován na hodinové bázi na osobu podle aktuální sazby za hodinu.

3.2 Všechna potřebná součinnost (např. poskytnutí obsahu) bude zákazníkem neprodleně poskytnuta, pokud není uvedeno nebo sjednáno jinak. Jakékoliv zpoždění při poskytování součinnosti ze strany zákazníka společnost ioLabs AG zbavuje povinnosti dodržovat sjednané termíny.

3.3 Vedlejší náklady a případné cestovní náklady nese zákazník.

 

4. Platební podmínky

4.1 Pokud není dohodnuto jinak, faktury jsou vystavovány měsíčně a musí být zaplaceny do 30 dnů od obdržení. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany zákazníka bude zákazníkovi fakturována polovina nezaplacených nákladů podle neproplaceného nákladového odhadu.

4.2 Již poskytnuté služby může zákazník využít podle ustanovení v bodě 8. Společnost ioLabs AG má právo zadržet majetek zákazníka, dokud nebudou zaplaceny všechny náklady.

4.3 Snížení odměny za smlouvu je možné pouze z objektivních důvodů porušení smlouvy. Pokud existují náznaky, že služby společnosti ioLabs AG neodpovídají plně požadavkům a očekáváním zákazníka, má zákazník povinnost společnost ioLabs AG neprodleně informovat. Do obdržení této zprávy, které všask musí proběhnout nejpozději do 14 dnů od dodání předmětu smlouvy, se služby společnosti ioLabs AG považují za schválené.

 

5. Dodací lhůta

5.1 Uvedené termíny a dodací lhůty společnosti ioLabs AG jsou bez jiného výslovného písemného dohodnutí pouze přibližné a proto nezávazné. Povinnost poskytnout náhradu za zpoždění dodávky nastane pouze v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti ze strany společnosti ioLabs AG. Neodvratné nebo nepředvídatelné události a zejména zpoždění na straně zákazníka zbavují společnost ioLabs AG povinnosti dodržovat dohodnuté termíny.

 

6. Převzetí

6.1 Po dokončení objednávky a předání od společnosti ioLabs AG zákazníkovi musí být převzetí provedeno do 14 dnů. Pozdější převzetí umožní společnosti ioLabs AG dodatečně fakturovat. Pokud zákazník odmítne spolupracovat při převzetí, považuje se objednávka po uplynutí lhůty za převzatou.

6.2 Pokud jsou při převzetí zjištěny vady, má zákazník právo na opravu, resp. dodání zboží nebo služeb do dvou měsíců. Seznam vad musí být předložen do 14 dnů. Po uplynutí této lhůty se považuje předmět smlouvy za schválený.

 

7. Odpovědnost

7.1 Společnost ioLabs AG musí poskytovat své služby s nejvyšší péčí a s úctou k zájmům zákazníka.

7.2 Společnost ioLabs AG neručí za vadné plnění nebo zpoždění ve výkonu produktů nebo řešení třetích stran. Veškeré vadné plnění nebo zpoždění zbavuje společnost ioLabs AG povinnosti dodržet dohodnuté termíny.

7.3 Společnost ioLabs AG neručí za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku použití produktu nebo služby.

7.4 Společnost ioLabs AG neručí za materiální ani nemateriální škody zákazníka.

 

8. Práva duševního vlastnictví

8.1 Služby poskytované společností ioLabs AG zůstávají duševním vlastnictvím společnosti ioLabs AG. Zákazník získá neomezené právo užívat služby, pokud jsou uhrazeny všechny náklady a/ nebo odměny, které společnost ioLabs AG vůči zákazníkovi vymáhá. Pokud není uvedeno jinak, není tyto služby povoleno dále šířit, kopírovat nebo zpřístupňovat třetím stranám.

8.2 Zboží (zejména, ale ne nutně programované aplikace/software) společnosti ioLabs AG zůstává majetkem společnosti ioLabs AG. Zákazník však jako licenční uživatel získá osobní právo na vlastní užití zboží. Pokud není uvedeno jinak, není toto zboží povoleno dále šířit, kopírovat nebo zpřístupňovat třetím stranám.

 

9. Důvěrnost

9.1 Obě strany se zavazují, že neposkytnou důvěrné informace druhé strany - ani po ukončení platnosti smlouvy - třetím stranám. Budou přijata přiměřená opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k důvěrným informacím.

9.2 Pokud je to nezbytné pro provádění smlouvy, může společnost ioLabs AG odhalit důvěrné informace svým subdodavatelům. Zaručuje se však, že dodrží ustanovení uvedená v bodě 9.

 

10. Reference a odkazy

10.1 Společnost ioLabs AG má právo uvádět objednávky a jejich výsledky práce jako reference (mimo jiné, ale ne výhradně, také na webové stránce společnosti ioLabs AG: www.iolabs.ch).

 

11. Závěrečná ustanovení, uplatnitelné právo a soudní pravomoc

11.1 Neplatnost, neúčinnost nebo nemožnost provedení jednotlivých ustanovení těchto podmínek neovlivňuje platnost zbývajících ustanovení smlouvy. Případné neúčinné ustanovení této smlouvy bude nahrazeno ustanovením, které nejlépe odpovídá smyslu a účelu této dohody. Tato smlouva bude doplněna v souladu se svým smyslem a účelem, pokud se objeví mezery.

11.2 Příslušným právem je švýcarské právo. Soudním místem je sídlo společnosti ioLabs AG, kanton Zug, město Baar.

Schedule a meeting